Δωρεάν προσφορά

Η εταιρεία μας σέβεται πλήρως το απόρρητο των πελατών της. Προκειμένου να διατηρηθεί το απόρρητο όλων των πληροφοριών που μας παρέχετε, τηρούμε αυστηρά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω.

Πεδίο εφαρμογής πολιτικής απορρήτου

Για τους χρήστες του ιστότοπου να υποβάλουν πληροφορίες και ο διακομιστής άφησε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Περιεχόμενα συλλογής πληροφοριών

Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα συλλέξω τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση παραλήπτη, τηλέφωνο και ούτω καθεξής.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να λαμβάνει και να καταγράφει αυτόματα πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος περιήγησης ή του διακομιστή σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διεύθυνσης IP σας, των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα cookie της εταιρείας μας και στα αρχεία των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε.

Προστασία και χρήση πληροφοριών

Οι παραπάνω περιγραφόμενες πληροφορίες που συλλέγονται από την εταιρεία μας θα χρησιμοποιηθούν για:

 1. Παροχή υπηρεσιών προϊόντων σε πελάτες ·
 2. να παρέχει στους πελάτες προϊόντα, κίνητρα και υπηρεσίες διανομής ·
 3. Παροχή άλλων υπηρεσιών σε πελάτες.

Οι πληροφορίες που διατηρεί η εταιρεία μας σχετικά με έναν πελάτη θα παραμείνουν εμπιστευτικές εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Συμφωνείτε να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σε τρίτους.
 2. Το προϊόν και οι υπηρεσίες που ζητήσατε μπορούν να προσφερθούν μόνο με την αποκάλυψη των πληροφοριών σας.
 3. Οι πληροφορίες αποκαλύπτονται κατάλληλα από την εταιρεία μας εντός του εγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής της, όπως απαιτείται από το νόμο, κατόπιν εντολής από εξουσιοδοτημένο φορέα ή όπως απαιτείται σε νομικές διαδικασίες.
 4. Όπου η εταιρεία μας υποχρεούται από το νόμο να αποκαλύπτει πληροφορίες σε τρίτους σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία μας ανακαλύπτει παραβατικούς όρους υπηρεσίας ή άλλους κανονισμούς που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας μας.
 5. Για λόγους διατήρησης των συμφερόντων των πελατών και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ·
 6. Οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις κατά τις οποίες η εταιρεία μας θεωρεί απαραίτητο να δημοσιεύσει, να συγκεντρώσει ή να αποκαλύψει τα στοιχεία ενός ατόμου.

Αναθεωρήσεις πολιτικής απορρήτου

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την Πολιτική Απορρήτου της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποκαλύπτονται ακατάλληλα ή δεν επιθυμείτε πλέον να αποδεχτείτε τις υπηρεσίες της εταιρείας ή στην πολιτική απορρήτου μας τυχόν σχόλια ή προτάσεις, στείλτε ένα email στην εταιρεία μας, θα το κάνουμε έγκαιρα.

Όροι & Συνθήκες

 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν την τελική και πλήρη συμφωνία των μερών και κανένας όρος ή προϋποθέσεις που με οποιονδήποτε τρόπο τροποποιούν ή αλλάζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν δεν θα δεσμεύουν την Εταιρεία μας, εκτός εάν υποβληθούν γραπτώς και υπογραφούν και εγκριθούν από αξιωματικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Εταιρεία μας. Καμία τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους δεν θα τροποποιηθεί από την αποστολή αγαθών από την Εταιρεία μας μετά την παραλαβή της παραγγελίας αγοράς των Αγοραστών, του αιτήματος αποστολής ή παρόμοιων εντύπων που περιέχουν έντυπους όρους και προϋποθέσεις επιπλέον ή σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος. Εάν οποιοσδήποτε όρος, ρήτρα ή διάταξη κηρυχθεί άκυρη από αρμόδιο δικαστήριο, αυτή η δήλωση ή κατοχή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιουδήποτε άλλου όρου, ρήτρας ή διάταξης που περιέχεται στο παρόν.
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε γραπτή επαλήθευση τιμής από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, εκτός εάν έχει οριστεί γραπτώς για να είναι σταθερή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αποστολή εμπορευμάτων χωρίς γραπτή επαλήθευση τιμής δεν συνιστά αποδοχή της τιμής που περιέχεται στην παραγγελία.
 3. ΥΠΟΘΕΣΗ - Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αντικαταστήσει ένα εναλλακτικό προϊόν παρόμοιου είδους, ποιότητας και λειτουργίας. Εάν ο Αγοραστής δεν θα δεχτεί κάποιον υποκατάστατο, ο Αγοραστής πρέπει να δηλώσει ρητά ότι δεν επιτρέπεται αντικατάσταση όταν ο αγοραστής ζητά προσφορά, εάν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα για προσφορά, ή, εάν δεν υποβλήθηκε αίτημα για προσφορά, κατά την υποβολή παραγγελίας στο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας .
 4. ΤΙΜΗ - Οι αναφερόμενες τιμές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφοράς, ισχύουν για 10 ημέρες, εκτός εάν οριστούν ως σταθερές για μια συγκεκριμένη περίοδο σύμφωνα με γραπτή προσφορά ή έγγραφη αποδοχή πωλήσεων που εκδίδεται ή επαληθεύεται από αξιωματικό ή άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας. Μια τιμή που ορίζεται ως σταθερή για μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να ανακληθεί από την Εταιρεία μας εάν η ανάκληση γίνεται γραπτώς και αποστέλλεται στον Αγοραστή πριν από τη στιγμή που η Εταιρεία μας λαμβάνει γραπτή αποδοχή της τιμής. σημείο αποστολής. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες σε περίπτωση που οι τιμές πώλησης είναι χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται καθορίζονται από κυβερνητικούς κανονισμούς.
 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει την κρίση της για τον καθορισμό του μεταφορέα και της δρομολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή υπερβολικά έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν από την επιλογή της.
 6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η Εταιρεία μας θα συμμορφώνεται μόνο με τα ελάχιστα πρότυπα συσκευασίας για τον επιλεγμένο τρόπο μεταφοράς. Το κόστος όλης της ειδικής συσκευασίας, φόρτωσης ή στήριξης που ζητά ο Αγοραστής θα πληρωθεί από τον Αγοραστή. Όλα τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής για τον ειδικό εξοπλισμό του Αγοραστή θα πληρωθούν από τον Αγοραστή.
Ελληνικά
Greek